لای

سیلت

لای گرفتن

لجن

فورش

لای

لاي ، لجن ، گل ، کف ، درده ، ته مانده، لجن گرفتن، ليمون.

لاي.لجن.گل.کف.درده.ته مانده.لجن گرفتن.ليمون

لاى ،گل ،کف ،درده ،ته مانده ،لجن گرفتن ،ليمونعمران : سيليتمعمارى : لاىزيست شناسى : لاى

mud or clay or small rocks deposited by a river or lake(n)

Synonyms: silt

Hypernyms: dirt soil

become chocked with silt(v)

Synonyms: silt silt up

Hypernyms: back up choke choke off clog clog up congest foul

Examples: The river silted up

Silt is granular material of a size between sand and clay and composed mostly of broken grains of quartz. Silt may occur as a soil or as sediment mixed in suspension with water. Silt usually has a floury feel when dry, and lacks plasticity when wet. Silt can also be felt by the tongue as granular when placed on the front teeth.