لایدار

فورشی

لایدار

فرهنگ لغات عمومي
لای مانند،لای گرفته،گلماسه گرفته،پر از گل و لای
فرهنگ لغات عمران و معماري
لای‌دار
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
سیلیت دار

مهندسی عمران و معماری:
silty clay
رس‌لای‌دار

full of silt(a)

Synonyms: silty

Examples: silty soil

Similar: loose

واژه های نزدیک