لای گرفتن

تشکيل لجن .

تشکيل لجن

تشکيل لجنزيست شناسى : لاى زايى

فرهنگ لغات عمومي
لای زایی
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
تجمع رسوب
فرهنگ لغات زيست
لای زایی

Siltation is water pollution caused by particulate terrestrial clastic material, with a particle size dominated by silt or clay. It refers both to the increased concentration of suspended sediments and to the increased accumulation of fine sediments on bottoms where they are undesirable. Siltation is most often caused by soil erosion or sediment spill.