ارتباط‌ داخلي‌ (اينتركام‌)

(intercommunication system)دستگاه مخابره داخل ساختمان .

system intercommunication دستگاه مخابره داخل ساختمان

مخابرات داخلى ، )intercommunication system(دستگاه مخابره داخل ساختمانعلوم هوايى : ارتباط داخلىعلوم نظامى : سيستم ارتباط داخلى ناو يا تانک

a communication system linking different rooms within a building or ship etc(n)

Synonyms: intercom intercommunication system

Hyponyms: interphone

Hypernyms: communication system

PartHolonyms: intercom speaker squawk box squawker

An intercom, also called an intercommunication device, intercommunicator, or interphone, is a stand-alone voice communications system for use within a building, small collection of buildings or portably within a small coverage area, which functions independently of the public telephone network. Intercoms are generally mounted permanently in buildings and vehicles, but can also be detachable and portable. Intercoms can incorporate connections to public address loudspeaker systems, walkie talkies, telephones, and other intercom systems. Some intercom systems incorporate control of devices such as signal lights and door latches.