داراي مراوده.مرتبط بودن با ، مراوده داخلي داشتن ، مبادله کردن ، آميزش کردن ، معاشرت کردن،

مرتبط بودن با. مراوده داخلي داشتن.مبادله کردن .اميزش کردن.معاشرت کردن.داراي مراوده

فرهنگ جامع

intercommunicate

مرتبط بودن با،مراوده داخلى داشتن ،مبادله کردن ،اميزش کردن ،معاشرت کردن ،داراى مراوده

فرهنگ جامع

Intercommunicate

فرهنگ لغات عمومي
(باهم) مراوده کردن،باهم ارتباط داشتن،با هم گفتگو کردن
فرهنگ لغات الکترونيک
ارتباط برقرار کردن

be interconnected, afford passage(v)

Synonyms: intercommunicate

Hyponyms: communicate

Hypernyms: complect interconnect interlink

Examples: These rooms intercommunicate

transmit thoughts or feelings(v)

Synonyms: communicate intercommunicate

Hyponyms: address aphorise aphorize ask blog bring down carry come across come over commune contact convey enquire express finger-spell fingerspell gab gesticulate gesture get get hold of get through give greet grimace impose inflict inform inquire issue jest joke make a face motion mouth network nod pay project pull a face radio reach render riddle semaphore share sign signal signalise signalize speak talk telecommunicate telepathise telepathize throw turn to utter verbalise verbalize visit whistle write yak

Hypernyms: interact

Examples: He communicated his anxieties to the psychiatrist