تقاطع غیر همسطح

تبدیلگاه

مبدل

مبادله ، معاوضه ، تبادل

تقاطع غیر همسطح

باهم عوض کردن ، مبادله کردن ، تبادل کردن ، تغيير دادن ، متناوب ساختن.

باهم عو­ کردن.مبادله کردن.تبادل کردن.تغييردادن.متناوب ساختن

با هم مبادله کردن ،مبدل ،پل چند راهى( دگرساز)،مبادله کالا،باهم عوض کردن ،مبادله کردن ،تبادل کردن ،تغيير دادن ،متناوب ساختنعلوم مهندسى : تعويضمعمارى : پل چند راهىقانون ـ فقه : مبادلهروانشناسى : مبادلهورزش : تغيير محل يارعلوم نظامى : عوض کردن مبادله کالا بين دو کشتى

a junction of highways on different levels that permits traffic to move from one to another without crossing traffic streams(n)

Synonyms: interchange

Hyponyms: cloverleaf spaghetti junction

Hypernyms: junction

PartMeronyms: highway main road

PartMeronyms: highway main road

PartMeronyms: highway main road

put in the place of another; switch seemingly equivalent items(v)

Synonyms: exchange interchange replace substitute

Hyponyms: reduce retool shift subrogate truncate

Hypernyms: alter change modify

Examples: the con artist replaced the original with a fake Rembrandt substitute regular milk with fat-free milk synonyms can be interchanged without a changing the context's meaning

mutual interaction; the activity of reciprocating or exchanging (especially information)(n)

Synonyms: give-and-take interchange reciprocation

Hyponyms: cross-fertilisation cross-fertilization dealings reciprocity traffic

Hypernyms: interaction

give to, and receive from, one another(v)

Synonyms: change exchange interchange

Hyponyms: barter cash cash in fill in ransom redeem sell stand in sub substitute swap switch swop trade trade in

Hypernyms: transfer

Examples: Would you change places with me? We have been exchanging letters for a year

the act of changing one thing for another thing(n)

Synonyms: exchange interchange

Hyponyms: trade-off tradeoff

Hypernyms: group action

Examples: Adam was promised immortality in exchange for his disobedience there was an interchange of prisoners

cause to change places(v)

Synonyms: counterchange interchange transpose

Hypernyms: alter change modify

Examples: interchange this screw for one of a smaller size

reciprocal transfer of equivalent sums of money (especially the currencies of different countries)(n)

Synonyms: exchange interchange

Hyponyms: barter conversion foreign exchange swap swop trade

Hypernyms: commerce commercialism mercantilism

Examples: he earns his living from the interchange of currency

reverse (a direction, attitude, or course of action)(v)

Synonyms: alternate flip flip-flop interchange switch tack

Hypernyms: change by reversal reverse turn

Interchange may refer to: