(اسم مصدر) [عربی: ارشاء] [قدیمی] [eršā] رشوه دادن.