(اسم) [عربی: اخلاّء، جمعِ خلیل] [قدیمی] [axellā] = خلیل