پوست

پوسته

پوست، جلد ، طبقه پوشاننده و محافظ خارجی بدن

پوست ، چرم ، جلد، پوست کندن ، با پوست پوشاندن ، لخت کردن .

پوست . چرم . جلد. پوست کندن . با پوست پوشاندن . لخت کردن

پوسته ريخته گى ،چرم ،جلد،پوست کندن ،با پوست پوشاندن ،لخت کردنعلوم مهندسى : پوست پوستىروانشناسى : پوستعلوم هوايى : پوسته

فرهنگ لغات عمومي
پوست،جلد،چرم،مشک،خیک،جان،وجود،پوستی،جلدی
فرهنگ لغات عمران و معماري
پوسته
فرهنگ لغات مکانيک
پوست کندن
فرهنگ لغات پزشکي
پوست
فرهنگ لغات روانشناسي
پوست
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
پوست
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
لکه پوستی

عمومی :
a smooth hand or skin
دست یا پوست نرم
متالورژی:
alligator skin
اثر پوست تمساحی
علوم پایه:
anomalous skin effect (fl mech)
اثر پوستی غیرعادی (مکانیک سیالات)
دامپزشکی :
buck skin
پوست آهو
دامپزشکی :
calf skin
کارخانۀ پنیرسازی
کشاورزی:
clay skin
پوشش رسی
زمین شناسی:
clay skin
پوستۀ رُسی

a natural protective body covering and site of the sense of touch(n)

Synonyms: cutis skin tegument

Hyponyms: agnail buff cuticle dewlap foreskin hangnail investment prepuce scalp skin graft thick skin

Hypernyms: body covering connective tissue

PartHolonyms: blackhead comedo corium crease crinkle cuticle derma dermis epidermis freckle free nerve ending furrow lentigo line liver spot macula macule milium pacinian corpuscle pore pressure point scab seam skin cell sudoriferous gland sweat gland whitehead wrinkle

SubstanceHolonyms: melanin

PartMeronyms: integumentary system

SubstanceHolonyms: melanin

PartMeronyms: integumentary system

PartMeronyms: integumentary system

Examples: your skin is the largest organ of your body

climb awkwardly, as if by scrambling(v)

Synonyms: clamber scramble shin shinny skin sputter struggle

Hypernyms: climb

an outer surface (usually thin)(n)

Synonyms: skin

Hypernyms: surface

PartMeronyms: aircraft

PartMeronyms: aircraft

PartMeronyms: aircraft

Examples: the skin of an airplane

bruise, cut, or injure the skin or the surface of(v)

Synonyms: scrape skin

Hypernyms: injure wound

Examples: The boy skinned his knee when he fell

body covering of a living animal(n)

Synonyms: hide pelt skin

Hypernyms: body covering

remove the bark of a tree(v)

Synonyms: bark skin

Hypernyms: strip

a person's skin regarded as their life(n)

Synonyms: skin

Hypernyms: aliveness animation life living

Examples: he tried to save his skin

strip the skin off(v)

Synonyms: pare peel skin

Hyponyms: flay peel off

Hypernyms: strip

Examples: pare apples

the rind of a fruit or vegetable(n)

Synonyms: peel skin

Hyponyms: banana peel banana skin jacket lemon peel lemon rind orange peel orange rind

Hypernyms: rind

PartMeronyms: edible fruit

PartMeronyms: edible fruit

PartMeronyms: edible fruit

a bag serving as a container for liquids; it is made from the hide of an animal(n)

Synonyms: skin

Hyponyms: water skin waterskin wineskin

Hypernyms: bag

Skin is the layer of usually soft, flexible outer tissue covering the body of a vertebrate animal, with three main functions: protection, regulation, and sensation.

فرهنگ دارویی

نورم اسکین

موارد مصرف: اين دارو جهت درمان آكنه ندولار شديد، اختلالات كراتينيزاسيون مقاوم به درمانهاي معمول و سرطان سلول سنگفرشي بهكار ميرود.
هشدار: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.
عوارض: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.
تداخل دارویی: مصرف همزمان با قرصهاي ضدبارداري حاوي پروژستين تنها ممكن است مانع اثرات ضدبارداري اين قرصها گردد. مصرف همزمان ايزوترتينوئين و تتراسيكلين ممكن است احتمال افزایش فشار خون داخل جمجمهاي را افزايش دهد.
نکات: 1- از مصرف همزمان ويتامين A يا ساير مكمل‎‌هاي حاوي ويتامين ‌A، مگر در صورت تجويز پزشك، خودداري گردد. 2- در صورت كاهش ناگهاني بينايي در شب، از رانندگي و كار با ماشين‎‎آلاتی که نیاز به بینایی دقیق دارند، اجتناب شده و به پزشك مراجعه شود.

فرهنگ دارویی

نمونه دیاسکین تست

موارد مصرف: اين دارو جهت درمان آكنه ندولار شديد، اختلالات كراتينيزاسيون مقاوم به درمانهاي معمول و سرطان سلول سنگفرشي بهكار ميرود.
هشدار: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.
عوارض: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.
تداخل دارویی: مصرف همزمان با قرصهاي ضدبارداري حاوي پروژستين تنها ممكن است مانع اثرات ضدبارداري اين قرصها گردد. مصرف همزمان ايزوترتينوئين و تتراسيكلين ممكن است احتمال افزایش فشار خون داخل جمجمهاي را افزايش دهد.
نکات: 1- از مصرف همزمان ويتامين A يا ساير مكمل‎‌هاي حاوي ويتامين ‌A، مگر در صورت تجويز پزشك، خودداري گردد. 2- در صورت كاهش ناگهاني بينايي در شب، از رانندگي و كار با ماشين‎‎آلاتی که نیاز به بینایی دقیق دارند، اجتناب شده و به پزشك مراجعه شود.