چاه

تشک ظرفشویی

لگن

لگن ظرفشویی

حفره

فرو بردن

فرو کردن

چاه

چاهک

چاه

نزول کردن ، غرق شدن ،ته رفتن ، نشست کردن ،گود افتادن .دست شوئي آشپزخانه ، وان دستشوئي ، فرو رفتن ، رسوخ ، ته نشيني ، حفره ياگودال،چاهک، فرو رفتن، فروبردن .

دست شويي اشپزخانه.وان دستشويي.فرو رفتن.رسو .ته نشيني.حفره ياگودال.نزول کردن.غرق شدن.ته رفتن.نشست کردن.گود افتادن

کشيدن ،دست شويى اشپزخانه ،وان دستشويى ،چاهک ،فروبردن ،فرو رفتن ،رسوخ ،ته نشينى ،حفره ياگودال ،نزول کردن ،غرق شدن ،ته رفتن ،نشست کردن ،گود افتادنعلوم مهندسى : فرو رفتنکامپيوتر : فرو بردن

فرهنگ لغات عمومي
فرورفتن،پایین رفتن،غرق شدن،غروب کردن،نشست کردن
فرهنگ لغات رايانه
ابزار یا بخشی از ابزار است که چیزی را از یک ابزار دیگر دریافت میکند. به عنوان مثال، ‎ data sink بخشی از ترمینال است که داده هایی را دریافت میکند، و ‎ heat sink (در الکترونیک) یک رادیاتور فلزی است که حرارت را از دستگاه گرفته و دفع میکند تا باعث آسیب سیستم نگردد.
فرهنگ لغات عمران و معماري
سینک
فرهنگ لغات مکانيک
فرو رفتن
فرهنگ لغات علوم سياسي
فرو رفتن
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
فرورفتگی
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
آب گُم کن
فرهنگ لغات علوم پايه
چاهک (الکترومغناطیس)

متالورژی:
counter sink
خزینه‌ساز مخروطی

plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe(n)

Synonyms: sink

Hyponyms: basin kitchen sink lavatory washbasin washbowl washstand

Hypernyms: plumbing fixture

PartHolonyms: drain basket

fall or descend to a lower place or level(v)

Synonyms: drop drop down sink

Hyponyms: droop drop open fall open flag sag sag down swag

Hypernyms: change posture

Examples: He sank to his knees

(technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system(n)

Synonyms: sink

Hyponyms: heat sink

Hypernyms: action activity natural action natural process

Examples: the ocean is a sink for carbon dioxide

Antonyms: source

cause to sink(v)

Synonyms: sink

Hyponyms: settle

Hypernyms: displace move

Examples: The Japanese sank American ships in Pearl Harbor

a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone) and formed by solution or by collapse of a cavern roof(n)

Synonyms: sink sinkhole swallow hole

Hypernyms: depression natural depression

pass into a specified state or condition(v)

Synonyms: lapse pass sink

Hypernyms: move

Examples: He sank into nirvana

a covered cistern; waste water and sewage flow into it(n)

Synonyms: cesspit cesspool sink sump

Hypernyms: cistern

go under,(v)

Synonyms: go down go under settle sink

Hyponyms: founder settle submerge submerse subside

Hypernyms: come down descend fall go down

Examples: The raft sank and its occupants drowned

Antonyms: float swim

descend into or as if into some soft substance or place(v)

Synonyms: sink subside

Hypernyms: come down descend fall go down

Examples: He sank into bed She subsided into the chair

appear to move downward(v)

Synonyms: dip sink

Hyponyms: subside

Hypernyms: decline

Examples: The sun dipped below the horizon The setting sun sank below the tree line

fall heavily or suddenly; decline markedly(v)

Synonyms: fall off sink slump

Hypernyms: drop

Examples: The real estate market fell off

fall or sink heavily(v)

Synonyms: sink slide down slump

Hypernyms: break cave in collapse fall in founder give give way

Examples: He slumped onto the couch My spirits sank

embed deeply(v)

Synonyms: bury sink

Hyponyms: countersink set

Hypernyms: embed engraft imbed implant plant

Examples: She sank her fingers into the soft sand He buried his head in her lap

A sink is a bowl-shaped plumbing fixture for washing hands, dishwashing, and other purposes. Sinks have a tap (faucet) that supply hot and cold water and may include a spray feature to be used for faster rinsing. They also include a drain to remove used water; this drain may itself include a strainer and/or shut-off device and an overflow-prevention device. Sinks may also have an integrated soap dispenser. Many sinks, especially in kitchens, are installed adjacent to or inside a counter.

موارد مصرف: مونتلوكاست براي درمان و پيشگيري آسم مزمن كاربرد دارد.
هشدار: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.
عوارض: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.
تداخل دارویی: دارو‌هاي القاءكننده آنزيم های كبدي نظير ريفامپين و فنوباربیتال ممكن است باعث كاهش غلظت پلاسمايي مونتلوكاست شوند.
نکات: 1- اين دارو براي درمان حمله حاد آسم كاربرد ندارد. 2- در صورت مشاهده چرك در ادرار يا ساير عوارض به پزشك اطلاع داده شود. 3- اين دارو در پيشگيري از حمله آسم ناشي از فعاليت بدني كاربرد ندارد.