سیگنال هر نوع ارتعاشی در جریان الکتریکی ، نور مرئی یا غیر مرئی ، انرژی شنیداری یا آکوستیکی که حاوی اطلاعات باشد . سیگنالها را می توان به صور

علامت‌

نشانه

چراغ

چراغ راهنما

علامت

علامت دهنده

نشانک

رساندن ، خبر دادن . علامت ، نشان ، راهنما ، اخطار ، آشکار، مشخص ، با علامت ابلاغ کردن ، با اشارهعلامت، سيگنال، علامت دادن .

علامت . سيگنال . علامت دادن

پيام ،هرچيز حامل اطلاعات ،علايم مخابراتى ،مخابره کردن ،رسته مخابرات ،علامت راهنماى خودرو،سيگنال ،نشان ،راهنما،اخطار،اشکار،مشخص ،با علامت ابلاغ کردن ،با اشاره رساندن ،خبر دادن ،علامت دادنعلوم مهندسى : علامتکامپيوتر : علامت دادنالکترونيک : پيامشيمى : علامتروانشناسى : علامتبازرگانى : نشانهورزش : پيامعلوم هوايى : سيگنالعلوم نظامى : علامت نشانهعلوم دريايى : علامت دادن

فرهنگ لغات عمومي
علامت،نشان،راهنما،اخطار،خبر،اشکارا،فاحش،برجسته
فرهنگ لغات رايانه
[سیگنال] یک اصطلاح کلی برای هر مقدار الکتریکی مانند ولتاژ، جریان یا فرکانس که در ارسال اطلاعات قابل استفاده میباشد. در مفهوم وسیعتر، این اصطلاح به صدای کوتاه پخش شده از بلندگوی کامپیوتر، یا اعلان به نمایش درآمده در صفحه اطلاق میگردد که به کاربر میگوید، کامپیوتر آماده دریافت فرمان یا ورودی است.
فرهنگ لغات الکترونيک
پیام
فرهنگ لغات مکانيک
سیگنال
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
علامت
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
علامت
فرهنگ لغات روانشناسي
علامت
فرهنگ لغات علوم سياسي
علامت
فرهنگ لغات فلسفه
پیام ، نشان، علامت
فرهنگ لغات حسابداري
علامت
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
علامت
فرهنگ لغات علوم پايه
علامت، پیام، سیگنال
فرهنگ لغات تربيت بدني
علامت ، پیام

برق قدرت و مخابرات:
absorption signal
علامت جذب
مهندسی کامپیوتر:
acknowledge signal (=ack)
نشانک، تصدیق
عمومی :
acoustic signal
سیگنال صوتی ، علامت صوتی
برق قدرت و مخابرات:
acoustic signal
سیگنال صوتی
مهندسی مکانیک:
acoustic signal
سیگنال صوتی
علوم پایه:
acoustic signal precessing(acous)
فرآیند سیگنال صوتی (اکوستیک)
مهندسی کامپیوتر:
acoustic signal processing
پردازش نشانک صوتی
مهندسی کامپیوتر:
actuating signal
نشانک کارانداز
برق قدرت و مخابرات:
actuating signal
سیگنال تنظیم
عمومی :
advisory signal
علامت هشدار ، علامت یادآوری کننده
مهندسی کامپیوتر:
af generator (= af signal generator)
مولد شنیداری
عمومی :
air signal
علایم سمعی و بصری ارسالی از هواپیما علایم هوایی
عمومی :
alarm signal
علامت آژیر خطر (به وسیله توپ ، شیپور ، پرچم)
مهندسی کامپیوتر:
alarm signal
نشانک آژیر
برق قدرت و مخابرات:
alarm signal
آژیر
زیست شناسی:
alarm signal
هلامت هشدار دهنده
زیست شناسی:
alarm signal
هلامت هشدار دهنده
حقوق :
alert signal
آژیر خطر
علوم سیاسی:
alert signal
آژیر قرمز
مهندسی کامپیوتر:
algerting signal
نشانک خبر
حقوق :
all-clear signal
اژیر سفید
برق قدرت و مخابرات:
amplified a.c. signal
نشانک متناوب جریان تقویت‌شده
برق قدرت و مخابرات:
amplitude range of video signal
محدوده دامنه سیگنال ویدئویی
عمومی :
analog signal
علامت قیاسی.
مهندسی کامپیوتر:
analog signal
نشانک قیاسی
تربیت بدنی:
analog signal
پیام قیاسی، علامت غیر عددی
مهندسی کامپیوتر:
analog signal generator
مولد نشانک قیاسی
مهندسی کامپیوتر:
analog signal processing
پردازش نشانک قیاسی
برق قدرت و مخابرات:
analogue signal
نشانک قیاسی
برق قدرت و مخابرات:
answer – back signal
علامت‌دهنده نام
برق قدرت و مخابرات:
answer non – meter signal
سیگنال شروع بدون شمارش
برق قدرت و مخابرات:
answer signal
سیگنال شروع مکالمه
برق قدرت و مخابرات:
aperiodic exponential signal
نشانک غیرتناوبی نمایی
برق قدرت و مخابرات:
application of a signal
اعمال یک سیگنال
برق قدرت و مخابرات:
arbitrary signal
علامت دلخواه
عمومی :
area signal center
مرکز مخابرات منطقه مرکز مخابرات منطقه ای
عمومی :
audible signal
علامت سمعی.
مهندسی کامپیوتر:
audible signal
نشانک شنیدنی
برق قدرت و مخابرات:
audible signal
سیگنال شنوایی
برق قدرت و مخابرات:
audio frequency signal generator
مولّد سیگنال بسامد کم
مهندسی کامپیوتر:
audio signal
نشانک صوتی
علوم پایه:
audio signal (acous)
سیگنال شنوایی (اکوستیک)
مهندسی کامپیوتر:
audio signal processing
پردازش
مهندسی کامپیوتر:
audio-frequency signal (=afsignal)
نشانک بسامد – شنیداری
مهندسی کامپیوتر:
aural signal
نشانک صدا
برق قدرت و مخابرات:
aural signal
سیگنال صوتی
علوم پایه:
aural signal (acous)
سیگنال شنیدنی (اکوستیک)

any nonverbal action or gesture that encodes a message(n)

Synonyms: sign signal signaling

Hyponyms: alarm alarum alert all clear animal communication beam bugle call curfew distress call distress signal dog-ear drumbeat electronic signal high sign indicator input input signal number output output signal phone number radio beacon radio beam radiotelegraphic signal recording retreat start starting signal storm signal symbol telegraphic signal telephone number ticktack time signal visual signal warning signal whistle whistling

Hypernyms: communication

Examples: signals from the boat suddenly stopped

communicate silently and non-verbally by signals or signs(v)

Synonyms: sign signal signalise signalize

Hyponyms: flag heliograph semaphore whistle wigwag

Hypernyms: communicate intercommunicate

Examples: He signed his disapproval with a dismissive hand gesture The diner signaled the waiters to bring the menu

notably out of the ordinary(a)

Synonyms: signal

Examples: the year saw one signal triumph for the Labour party

Similar: impressive

any incitement to action(n)

Synonyms: signal

Hypernyms: incitation incitement provocation

Examples: he awaited the signal to start the victory was a signal for wild celebration

be a signal for or a symptom of(v)

Synonyms: bespeak betoken indicate point signal

Hyponyms: augur auspicate betoken bode forecast foreshadow foretell mark omen portend predict prefigure presage prognosticate

Hypernyms: tell

Examples: These symptoms indicate a serious illness Her behavior points to a severe neurosis The economic indicators signal that the euro is undervalued

an electric quantity (voltage or current or field strength) whose modulation represents coded information about the source from which it comes(n)

Synonyms: signal

Hyponyms: interrupt

Hypernyms: electrical energy electricity

Signal refers to both the process and the result of transmission of data over some media accomplished by embedding some variation. Signals are important in multiple subject fields including signal processing, information theory and biology.