پناهنده جنگىعلوم نظامى : رانده شده از کشور ديگر

فرهنگ لغات عمومي
نگاه داشتن،توقیف کردن

واژه های نزدیک