بازداشت كردن ، زندانی شدن

نگاهداري ، توقيف .

نگاهداري . توقيف

نگهدارى ،بازداشت ،نگاهدارى ،توقيفقانون ـ فقه : internعلوم نظامى : توقيف کردن

فرهنگ لغات عمومي
نگاهداری،توقیف.
فرهنگ لغات حقوق و فقه
توقیف
فرهنگ لغات علوم سياسي
بازداشت

confinement during wartime(n)

Synonyms: internment

Hypernyms: captivity immurement imprisonment incarceration

the act of confining someone in a prison (or as if in a prison)(n)

Synonyms: imprisonment internment

Hyponyms: custody false imprisonment lockdown

Hypernyms: confinement

placing private property in the custody of an officer of the law(n)

Synonyms: impounding impoundment internment poundage

Hyponyms: drug bust drugs bust

Hypernyms: seizure

Internment is the imprisonment of people, commonly in large groups, without charges or intent to file charges. The term is especially used for the confinement "of enemy citizens in wartime or of terrorism suspects". Thus, while it can simply mean imprisonment, it tends to refer to preventive confinement rather than confinement after having been convicted of some crime. Use of these terms is subject to debate and political sensitivities. The word internment is also occasionally used to describe a neutral country's practice of detaining belligerent armed forces and equipment on its territory during times of war, under the Hague Convention of 1907.

واژه های نزدیک