جواب دهنده ، طرف صحبت ، هم سخن ، کليم .

جواب دهنده . طرف صحبت . هم سخن . کليم

جواب دهنده ،طرف صحبت ،هم سخن ،کليم

فرهنگ لغات عمومي
طرف گفتگو،طرف صحبت،هم سخن،کلیم
فرهنگ لغات حقوق و فقه
حکم دادگاه

the performer in the middle of a minstrel line who engages the others in talk(n)

Synonyms: interlocutor middleman

Hypernyms: minstrel

MemberMeronyms: minstrel show

a person who takes part in a conversation(n)

Synonyms: conversational partner interlocutor

Hypernyms: conversationalist conversationist schmoozer

Interlocutor may refer to:

  • Interlocutor (music), the master of ceremonies of a minstrel show
  • Interlocutor (politics), someone who informally explains the views of a government and also can relay messages back to a government
  • Interlocutor (linguistics), a participant in a discourse
  • Interlocutory, a type of legal order, sentence, decree, or judgment