گفتگويي . مذاکره اي . موقتي . غير قطعي . تمهيدي

فرهنگ جامع

interlocutory

گفتگويى ،مذاکره اى ،موقتى ،غير قطعى ،تمهيدى

فرهنگ جامع

interlocutory

فرهنگ لغات عمومي
گفتگویی،مذاکره ای،موقتی،غیر قطعی،تمهیدی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
اعدادی و مقدماتی

حقوق :
interlocutory action
قرار مقدماتی

consisting of dialogue(a)

Synonyms: interlocutory

Interlocutory is a legal term which can refer to an order, sentence, decree, or judgment, given in an intermediate stage between the commencement and conclusion of a cause of action, used to provide a temporary or provisional decision on an issue. Thus, an interlocutory order is not final and is not subject to immediate appeal.