دلبسته .علاقه مندذينفع .مايل .مغرضانه .غر­الود.غر­اميز

ذينفع ،علاقه مند،مايل ،مجذوب ،غرض الودقانون ـ فقه : شخص ذينفع

فرهنگ لغات عمومي
دلبسته،علاقه مندذینفع،مایل،مغرضانه،غرض الود،غرض امیز
فرهنگ لغات حقوق و فقه
شخص ذینفع

عمومی :
interested parties
اشخاص ذی نفع یا علاقه مند

having or showing interest; especially curiosity or fascination or concern(a)

Synonyms: interested

Examples: an interested audience interested in sports was interested to hear about her family interested in knowing who was on the telephone interested spectators

Antonyms: uninterested

Similar: curious

involved in or affected by or having a claim to or share in(a)

Synonyms: concerned interested

Examples: a memorandum to those concerned an enterprise in which three men are concerned factors concerned in the rise and fall of epidemics the interested parties met to discuss the business

Similar: involved