دلبستگي . علاقه مندي . ذي نفعي . مجذوبيت . ميل . غر­

فرهنگ جامع

interestedness

دلبستگى ،علاقه مندى ،ذى نفعى ،مجذوبيت ،ميل ،غرض

فرهنگ جامع

interestedness

فرهنگ لغات عمومي
دلبستگی،علاقه مندی،ذی نفعی،مجذوبیت،میل،غرض

the state of being interested(n)

Synonyms: interestedness

Hypernyms: cognitive state state of mind