(اسم مصدر) [عربی: استعلاء] [قدیمی] [estelā] ۱. برتری. ۲. غلبه؛ چیرگی.

در فلسفه، استعلا مفهومی شامل فلسفه‌ها، سیستم‌ها و رویکردهایی است که ساختارهای بنیادی وجود را، نه به صورت هستی‌شناسی ، بلکه به عنوان چارچوب ظهور و اعتبار دانش وجود توصیف می‌کند.