[اَ / اُ] (اِخ) مخفف اوستا و در لغت نامه ها به اشتباه آنرا تفسیر زند و پازند گفته اند: استا تفسیر زند است، و زند و پازند دو کتاب است از صحف ابراهیم. (حاشیهء فرهنگ اسدی نخجوانی). تفسیر کتاب زند است و آن کتاب مغان باشد که در احکام آتش پرستی تصنیف زردشت است. (برهان) (غیاث اللغات). اَبستا. وستا. ستا. است :

[اِ] (نف مرخم) ستایش کننده. (برهان) (جهانگیری). ستاینده، چنانکه گویند: خودستا و خوداستا و بدون ترکیب مستعمل نشود. (رشیدی). || (اِمص) ستایش. اسدی در لغت فرس ذیل افدستا آرد: افد شگفت باشد و ستا ستایش چنانکه دقیقی گفت :

[اُ] (ص) مخفف اُستاد که آموزنده باشد. (برهان) (جهانگیری) (غیاث اللغات). آموزگار. معلم. اوستاد :

[اُ] (اِ) اوستا. اوستاد. در اصطلاح بنایان خطی یا نقطه ای یا سطحی که آنرا مأخذ کار کنند. الگو. دلیل. || مقیاس فلزات قیمتی، که ملاک مسکوکات محسوب میشود(1). اوستا. اوستاد.

[اِ] (اِخ) نام قریه ای از قرای سمرقند. (جهانگیری). و منسوب به آنجا را استائی خوانند. (برهان) (سروری) (مراصد الاطلاع).

[اِ] (اِخ) (قلعه یا حصار...) قلعه ایست از ولایت رستمدار که بحصانت تمام اشتهار دارد. (جهانگیری) (شعوری). و رجوع به حبیب السیر جزو4 از ج3 ص 335 و 344 و 345 شود.

(اسم) [مخففِ اوستا] [قدیمی] [a(o)sta] = اَوِستا: ♦ وز او زند و استا بیاموختند / ببستند و آذر برافروختند (فردوسی: ۵/۱۷۰).

(اسم، صفت) [مخففِ استاد] [ostā] = استاد

فرهنگ دارویی

متیل پردنیزولون استات

موارد مصرف: متيلپردنيزولون براي درمان جايگزيني درنارسايي غده فوقكليه، درمان علامتي اختلالات آلرژیک التهابي، سركوب كردن سيستم ايمني، درمان هيپرپلازي مادرزادي غده فوقكليه، ادم مغزي و بيماري‌هاي روماتيسمي مصرف میشود.

هشدار: 1- تجویز طولانيمدت متيلپردنيزولون در كودكان ممكن است به مهار رشد آنها منجر شود. 2- به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمايشات بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- غده فوق كليه دچار اختلال شود. 3- تجويز سريع داخلوريدي مقادير زياد اين دارو، ممكن است موجب كلاپس قلبي- عروقي گردد.

عوارض: 1- تجویز طولانيمدت متيلپردنيزولون در كودكان ممكن است به مهار رشد آنها منجر شود. 2- به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمايشات بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- غده فوق كليه دچار اختلال شود. 3- تجويز سريع داخلوريدي مقادير زياد اين دارو، ممكن است موجب كلاپس قلبي- عروقي گردد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو‌ با ريفامپين، دارو‌هاي ضدصرع مانند كاربامازپين،‌ فنوباربيتال، فني-‎توئين و پريميدون موجب تسريع متابوليسم متيلپردنيزولون و كاهش اثر آن می‌گردد. اين دارو ممكن است باعث كاهش اثر دارو‌هاي کاهنده قند خون و يا دارو‌هاي كاهنده فشار خون گردد.

نکات: 1- از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از استفاده طولانيمدت (بيش از 3 هفته) پرهيز شود. 2- در طول درمان، مصرف سديم بايستي محدود شود و مصرف مكمل‎‌هاي حاوي پتاسيم توصيه می‌شود. 3- معاينات چشم‎پزشكي در طول درمان طولانی مدت، بايد به صورت دورهاي انجام گيرد.