[اَ بَ] (ع عدد، ص، اِ) چهار. اربعه. || چهارگانه.

[اَ بَ] (اِخ) رجوع به بیت اربئیل و حبرون و قاموس کتاب مقدس شود.

[اَ بُ] (ع اِ) جِ رَبع. سرایها.

(اَ بَ) [ ع. ] ۱- چهار. ۲- چهار زن.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [arba] = اربعه