(صفت) [عربی: ادنی] [قدیمی] [adnā] = ادنی

(اسم مصدر) [عربی: ادناء] [قدیمی] [ednā] نزدیک شدن.

ادنا یک کامین در فرانسه با جمعیت ۶۸۸ نفر است که در Canton of Belleville واقع شده‌است.