(اسم مصدر) [عربی: اختباء] [قدیمی] [extebā] پنهان شدن؛ در پرده شدن.