[اَحْ] (ع ن تف) بشرم تر.

(اسم) [عربی: احیاء، جمعِ حَیّ] [قدیمی] [ahyā] = حی

(اسم مصدر) [عربی: احیاء] [ehyā] ۱. رونق دادن. ۲. شب‌زنده‌داری کردن؛ شب را به عبادت گذراندن. ۳. (اسم) در تشیع، هریک از شب‌های نوزدهم، بیست‌ویکم، و بیست‌وسوم ماه رمضان که در آن شب‌زنده‌داری و عبادت می‌کنند؛ شب قدر. ۴. (شیمی) ترکیب شدن جسم با هیدروژن. ۵. (کشاورزی) آباد کردن زمین کشاورزی. ۶. [قدیمی، مجاز] بهبود بخشیدن حال یا وضع کسی یا چیزی. ۷. [قدیمی] زنده کردن.

زنده‌سازی تهجد، شب‌زنده‌داری، مساهرت

[دختر] (عربی) زندگان ، زندگی ، زندگی از نو ؛ خاندان‌ها ، قبیله‌ها

اِحیا (ehyɒ) به معنی شب‌زنده‌داری و اَحیا (ahyɒ) به معنی «زندگان» می‌توانند به موارد زیر اشاره کنند:

  • شب احیا
  • احیا
  • احیا
  • حمید احیا، مترجم و کارگردان تئاتر
  • اکسایش-کاهش
  • احیا (روزنامه)، یکی از مطبوعات فارس در دوران قاجاریه
  • احیای قلبی ریوی
  • وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در افغانستان
  • سرباز جهانی: احیا، فیلم
  • کمیته رابط بین‌المللی احیا