[اِ رَ] (ع مص) رجوع به اجاره شود.

[اِ رَ] (ع مص) رهانیدن. (منتهی الارب). بفریاد رسیدن. || زینهار دادن. (لغت نامهء مقامات حریری). زنهار دادن. (تاج المصادر) (منتهی الارب). || بجنبانیدن از راه. (تاج المصادر). عدول کنانیدن: اجاره عن الطریق؛ برگردانید او را از راه. (منتهی الارب). || اجارَ المتاع؛ در ظرف کرد متاع را. (منتهی الارب). || اجار الرّجل اجاره؛ بدرقه گردید مرد را. (منتهی الارب). || بمزد دادن خانه و جز آن. || کراء. کرایه بمُزد. || منفعت. || مزدوری که کسی را میدهند. مزدوری که بکسی دهند. اجیر داشتن. (مؤید الفضلاء).

[اَ/اِ/اُ رَ] (ع اِ) پاداش عمل. (منتهی الارب).

(اِ رِ) [ ع. اجاره ] ۱- (مص م.) پناه دادن، به فریاد رسیدن. ۲- به مزد گرفتن. ۳- (اِ.) کرایه.

(اسم مصدر) [عربی: اجارَة] [ejāre] ۱. ملک یا مالی را به مدت معینی در اختیار کسی گذاشتن در برابر دریافت ‌بهای تعیین‌شده. ۲. (اسم) بهای تعیین‌شده در برابر استفاده از ملک یا مال که به صاحب آن پرداخت می‌شود.

استجاره، دربست، کرایه ربح، سود، منفعت

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ‏ﺍﻳﺪ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ‏ﻯ ﺧﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﺩﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ‏ﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭﺗﻌﻴﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﺪ: ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ: ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺷﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻚ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ. ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.