(اسم مصدر) [عربی: ابراء] [ebrā] ۱. (حقوق) چشم‌پوشی طلبکار از طلب. ۲. [قدیمی] بیزار کردن؛ بری کردن. ۳. [قدیمی] از بیماری رهاندن؛ شفا دادن.

اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر. ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را چنین تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.

فرهنگ دارویی

ابراکسان 100 میلی گرم ویال

موارد مصرف: پاكليتاكسل در درمان كارسينوماي تخمدان و سینه، سرطان ریه، سارکومای کاپوسی ناشی از ایدز مصرف می شود.

هشدار: در صورت وجود ضعف فعاليت مغز استخوان یا اختلالات قلبي، تجويز دارو بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض: در صورت وجود ضعف فعاليت مغز استخوان یا اختلالات قلبي، تجويز دارو بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

نکات: 1- به خاطر احتمال بروز واكنش‎‌هاي حساسيتي، بيماران تحت درمان بايد حداقل طي نيم ساعت اول انفوزيون دارو تحت كنترل باشند. با اين وجود در صورت بروز علائم خفیف واكنش‎‌هاي حساسيتي، نبايد مصرف دارو را قطع كرد. 2- پاكليتاكسل قبل از تزريق وريدي حتماً بايد رقيق شود. 3- در صورت وجود نوروپاتي محيطي و يا نوتروپني شديد مقدار مصرف بعدي بايد 20% كاهش يابد.