پاشیده شدن

پاشیده شدن

صداي ترشح ) ، داراي ترشح ، داراي صداي چلب چلوب .شتک ، صداي ترشح ، چلپ چلوپ ، صداي ريزش ، ترشح کردن ،چلپ چلوپ کردن ، ريختن ( با

شتک.صداي ترشح.چلپ چلوپ.صداي ريزش.ترشح کردن .چلپ چلوپ کردن.ريختن باصداي ترشح .داراي ترشح .داراي صداي چلب چلوب

ترکيدن ،شتک ،صداى ريزش ،ترشح کردن ،چلپ چلوپ کردن ،ريختن( باصداى ترشح)،داراى ترشح ،داراى صداى چلب چلوبعلوم مهندسى : لکهعلوم نظامى : ترکش ،ترکيدن گلوله در پدافند هوايى يعنى کليه هدفهاى هوايى زده شد

the sound like water splashing(n)

Synonyms: plash splash

Hyponyms: splat

Hypernyms: noise

cause (a liquid) to spatter about, especially with force(v)

Synonyms: splash splosh sprinkle

Hyponyms: drizzle moisten salt

Hypernyms: disperse dot dust scatter sprinkle

Examples: She splashed the water around her

a prominent or sensational but short-lived news event(n)

Synonyms: splash stir

Hypernyms: commotion disruption disturbance flutter hoo-ha hoo-hah hurly burly kerfuffle to-do

Examples: he made a great splash and then disappeared

walk through mud or mire(v)

Synonyms: slop slosh splash splosh squelch squish

Hypernyms: footslog pad plod slog tramp trudge

Examples: We had to splosh across the wet meadow

a small quantity of something moist or liquid(n)

Synonyms: dab splash splatter

Hypernyms: small indefinite amount small indefinite quantity

Examples: a dab of paint a splatter of mud just a splash of whiskey

dash a liquid upon or against(v)

Synonyms: plash spatter splash splatter splosh swash

Hyponyms: puddle slosh slosh around slush slush around

Hypernyms: disperse dot dust scatter sprinkle

Examples: The mother splashed the baby's face with water

a patch of bright color(n)

Synonyms: splash

Hypernyms: dapple fleck maculation patch speckle spot

Examples: her red hat gave her outfit a splash of color

mark or overlay with patches of contrasting color or texture; cause to appear splashed or spattered(v)

Synonyms: splash

Hypernyms: cover overlay

Examples: The mountain was splashed with snow

the act of splashing a (liquid) substance on a surface(n)

Synonyms: spatter spattering splash splashing splattering

Hypernyms: painting

make a splashing sound(v)

Synonyms: slosh slush splash splosh

Hypernyms: go sound

Examples: water was splashing on the floor

the act of scattering water about haphazardly(n)

Synonyms: splash splashing

Hypernyms: wetting

soil or stain with a splashed liquid(v)

Synonyms: splash

Hypernyms: begrime bemire colly dirty grime soil

strike and dash about in a liquid(v)

Synonyms: splash

Hyponyms: swatter

Examples: The boys splashed around in the pool

Splash or Splash! or The Splash may refer to: