زبانه

دماغک

دماغه

باریکه

تف انداختن

کردن ، تف ، آب دهان ، خدو ، بزاق ، ( مثل تف ) بيرون پراندن.سيخ کباب ، شمشير ، دشنه ، بسيخ کشيدن ، سوراخ کردن ، تف انداختن ، آب دهان پرتاب

سي  کباب.شمشير. دشنه.بسي  کشيدن.سورا  کردن.تف انداختن.اب دهان پرتاب کردن.تف.اب دهان.خدو.بزاق. مثل تف بيرون پراندن

زبانه ،پيشرفت خشکى در دريا،سيخ کباب ،شمشير،دشنه ،بسيخ کشيدن ،سوراخ کردن ،تف انداختن ،اب دهان پرتاب کردن ،اب دهان ،خدو،بزاق ،(مثل تف )بيرون پراندنمعمارى : دماغهعلوم نظامى : يک نقطه از خشکى

فرهنگ لغات عمومي
سیخ (کباب)،دماغه کوچک،بسیخ کشیدن،سوراخ کردن
فرهنگ لغات عمران و معماري
زبانه
فرهنگ لغات مکانيک
زبانه
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
وارسی کردن محتویات داخل محموله
فرهنگ لغات حسابداري
وارسی کردن محتویات داخل محموله

زمین شناسی:
cuspate spit
زبانۀ هلالی

a narrow strip of land that juts out into the sea(n)

Synonyms: spit tongue

Hypernyms: cape ness

SubstanceHolonyms: sand

SubstanceHolonyms: sand

expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth(v)

Synonyms: ptyalise ptyalize spew spit spue

Hypernyms: cough out cough up expectorate spit out spit up

Examples: The father of the victim spat at the alleged murderer

a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches(n)

Synonyms: saliva spit spittle

Hyponyms: dribble drivel drool slobber tobacco juice

Hypernyms: secretion

SubstanceHolonyms: ptyalin

PartMeronyms: salivary gland

SubstanceHolonyms: ptyalin

PartMeronyms: salivary gland

PartMeronyms: salivary gland

utter with anger or contempt(v)

Synonyms: spit spit out

Hypernyms: emit let loose let out utter

a skewer for holding meat over a fire(n)

Synonyms: spit

Hyponyms: brochette turnspit

Hypernyms: skewer

PartMeronyms: rack stand

PartMeronyms: rack stand

PartMeronyms: rack stand

rain gently(v)

Synonyms: patter pitter-patter spatter spit sprinkle

Hypernyms: rain rain down

Examples: It has only sprinkled, but the roads are slick

the act of spitting (forcefully expelling saliva)(n)

Synonyms: expectoration spit spitting

Hypernyms: ejection expulsion forcing out projection

drive a skewer through(v)

Synonyms: skewer spit

Hypernyms: pin

Examples: skewer the meat for the BBQ

Spit or Spits may refer to:

واژه های نزدیک