هزار خار

خار، نوک 2- ستون فقرات

هزار خار

تيغي .تيره‌پشت ،ستون فقرات ، مهره‌هاي پشت ، تيغ يا برآمدگي هاي بدن موجوداتي مثل جوجه

تيره پشت.ستون فقرات.مهره هاي پشت.تيغ يا برامدگي هاي بدن موجوداتي مثل جوجه تيغي

تيره پشت ،ستون فقرات ،مهره هاى پشت ،تيغ يا برامدگى هاى بدن موجوداتى مثل جوجه تيغىروانشناسى : ستون فقراتزيست شناسى : خار

فرهنگ لغات عمومي
تیره پشت،ستون فقرات،مهره های پشت،برامدگی تیز،شوک
فرهنگ لغات مکانيک
تیزه
فرهنگ لغات دامپزشکي
اسپاین
فرهنگ لغات پزشکي
‎ -1 خار، نوک. ‎ -2 ستون فقرات. خار مثلثی، زائده خار مانند استخوان شب پره ای. ‎ angular یا .‎alar s ستون مهره های خیزرانی، بهم چسبیدن مهره ها به علت اسپوندیلیت روماتوئید. .‎bamboo s به واژه (‎s. bifida) زیر لغت (‎spina) مراجعه فرمائید. ‎ cloven یا .‎ cleft s یا .‎bifid s خار دالی شکل، خاردلتوئید، توبرکول دلتوئید، دکمه دلتوئید برجستگی است در روی استخوان ترقوه که محل چسبیدن عضله دالی می باشد. .‎deltoid s خارچانه ای، دکمه ای است در روی حاشیه تحتانی برجستگی چانه ای فک. .‎mental s خاربینی قدامی، زائده ای است در هر طرف فک فوقانی در حاشیه تحتانی سوراخ قدامی بینی. ‎nasal s. anterior خاربینی خلفی، زائده ای است در قسمت میانی و محل اتصال دو استخوان کام که محل چسبیدن عضله شراع الحنک می باشد. ‎nasal s. posterior خار عصبی، زوائد خاری مهره ها. .‎neural s خار کامی، یکی از برجستگیهای سطح زیرین زوائد کامی فک بالائی. .‎palatine s ستون مهره ای سیخ، ستون فقرات غیر قابل انعطاف که در نتیجه آرتریت روماتوئید مهره ها ایجاد میشود. .‎poker s خارعانه ای، زائده انتهای خارجی ستیغ عانه ای. ‎pubis ‎s. of the ستون مهره سخت، ستون مهره کم انعطاف. .‎rigid s خار کتفی، حاشیه برجسته ای که در سطح خلفی کتف وجود دارد. ‎s. of the scapula خارورکی. .‎sciatic s خار شب پره ای، زائده ای است بطرف عقب که روی زاویه تحتانی بال بزرگ استخوان شب پره قرار دارد. ‎sphenoid ‎s. of the خار درشت نی، زائده ای است بطرف بالا که در روی سر استخوان درشت نی قرار دارد. ‎s. of the tibia خار قرقره ای، فرورفتگی در روی سطح کاسه چشمی استخوان پیشانی که محل چسبیدن قرقره عضله مایل فوقانی می باشد. .‎trochlear s
فرهنگ لغات روانشناسي
ستون فقرات
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
خار
فرهنگ لغات زيست
خار
فرهنگ لغات تربيت بدني
ستون فقرات، ستون مهره ها؛ خار

تربیت بدنی:
anterior inferior iliac spine (aiis)
خار خاصره ای قدامی تحتانی
تربیت بدنی:
anterior superior iliac spine (asis)
خار خاصره ای قدامی فوقانی
تربیت بدنی:
cervical spine
ستون مهرۀ گردنی، مهره های گردنی

the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord(n)

Synonyms: back backbone rachis spinal column spine vertebral column

Hyponyms: chine notochord

Hypernyms: skeletal structure

PartHolonyms: canalis vertebralis coccyx intervertebral disc intervertebral disk spinal canal tail bone vertebra vertebral canal

PartMeronyms: axial skeleton

PartMeronyms: axial skeleton

PartMeronyms: axial skeleton

Examples: the fall broke his back

any sharply pointed projection(n)

Synonyms: acantha spine spur

Hypernyms: projection

a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf(n)

Synonyms: pricker prickle spikelet spine sticker thorn

Hyponyms: glochid glochidium

Hypernyms: aculeus

the part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved(n)

Synonyms: backbone spine

Hypernyms: part portion

PartMeronyms: book volume

PartMeronyms: book volume

PartMeronyms: book volume

Examples: the title and author were printed on the spine of the book

a sharp rigid animal process or appendage; as a porcupine quill or a ridge on a bone or a ray of a fish fin(n)

Synonyms: spine

Hyponyms: quill ray

Hypernyms: appendage outgrowth process

Spine or spinal may refer to: