سرریز شدن

سرریز کردن

سرریز شدن

ريزش . عمل پرت کردن

ريزش ،توپى ،ميله ،تيکه کاغذ،ريختن ،انداختن ،پرت کردنعلوم مهندسى : جوش سرد

فرهنگ لغات عمومي
ریزش،عمل پرت کردن
فرهنگ لغات الکترونيک
پراکندگی
فرهنگ لغات عمران و معماري
سرریز شدن
فرهنگ لغات مکانيک
جوش سرد
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
زخمک

عمومی :
light spill
خروج نور

liquid that is spilled(n)

Synonyms: spill

Hypernyms: liquid

Examples: clean up the spills

cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container(v)

Synonyms: slop spill splatter

Hypernyms: displace move

Examples: spill the milk splatter water

a channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction(n)

Synonyms: spill spillway wasteweir

Hypernyms: conduit

flow, run or fall out and become lost(v)

Synonyms: run out spill

Hyponyms: brim over overflow overrun run over well over

Hypernyms: course feed flow run

Examples: The milk spilled across the floor The wine spilled onto the table

the act of allowing a fluid to escape(n)

Synonyms: release spill spillage

Hypernyms: flow stream

cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over(v)

Synonyms: disgorge shed spill

Hyponyms: seed

Hypernyms: displace move

Examples: spill the beans all over the table

a sudden drop from an upright position(n)

Synonyms: fall spill tumble

Hyponyms: pratfall wipeout

Hypernyms: slip trip

Examples: he had a nasty spill on the ice

pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities(v)

Synonyms: pour forth shed spill

Hypernyms: pour

Examples: shed tears spill blood God shed His grace on Thee

reveal information(v)

Synonyms: spill talk

Hypernyms: tell

Examples: If you don't oblige me, I'll talk! The former employee spilled all the details

reduce the pressure of wind on (a sail)(v)

Synonyms: spill

Hypernyms: bring down cut cut back cut down reduce trim trim back trim down

A spill occurs when the contents of something, usually in liquid form, are emptied out onto a surface, person or clothes, often unintentionally.

موارد مصرف: اين دارو عمدتاً به منظور جلوگيري از بارداري به كار می‌رود، ولي براي درمان ديسمنوره اولیه نيز مصرف ميشود.
تداخل دارویی: برخي از تركيبات ضدباكتري مثل ريفامپين، تركيبات ضدصرع مانند كاربامازپين، فنوباربيتال، فني‎توئين و پريميدون و تركيبات ضدقارچ مانند گريزئوفولوين موجب افزايش متابوليسم قرص-‌هاي خوراکی جلوگیری از بارداري ميگردند. اين دارو با اثر دارو‌هاي ضدانعقاد خوراكي مثل وارفارين، مقابله می‌کند. غلظت پلاسمايي سيكلوسپورين نيز در تجويز همزمان با اين دارو، افزايش مي‎يابد.
نکات: 1- مصرف دارو در هنگام شب و قبل از خواب، از عوارض گوارشي دارو ميكاهد. 2- قرص‎‌ها بايد هر روز، در ساعت معين مصرف شوند. در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف، به محض به خاطر آوردن مصرف شود. در غیر این صورت در نوبت بعدي دو قرص مصرف گردد. در صورت فراموش نمودن مصرف قرص‌ها در دو روز متوالي، بايد در دو روز بعدي،‌ هر روز دو قرص و از روز سوم، طبق روال عادي مصرف شود. در صورت فراموش شدن مصرف قرص‎‌ها بيش از دو روز متوالي، بايد از ساير روش‌هاي جلوگيري از بارداري استفاده كرد تا در دوره قاعدگي بعدي، مصرف قرص‎‌ها مجدداً بهطور منظم شروع شود. 3- در صورت انجام اعمال جراحي در افرادي كه از اين دارو استفاده مي‎نمايند، تغييرات زمان انعقاد خون بيمار بايد كنترل شود. 4- در صورت نياز به تغيير اين قرص‌ها به انواع ديگر قرص‎هاي جلوگيري از بارداري، مصرف داروي جديد بايد بلافاصله پس از مصرف آخرين قرص سري قبل، شروع شود.