سرعت رفتن

سرعت غیر مجاز (از جرائم رانندگی)

سرعت رفتن

فرهنگ لغات عمومي
تندی،سرعت،شتاب،عجله،کامیابی،موفقیت

تربیت بدنی:
speeding up
افزایش سرعت

changing location rapidly(n)

Synonyms: hurrying speed speeding

Hyponyms: acceleration deceleration quickening scud scudding speedup

Hypernyms: motion move movement

واژه های نزدیک