مشخصات

مختصات

مشخصات

خصوصيات، مشخصات .

خصوصيات . مشخصات

فرهنگ جامع

specifications

خصوصيات ،مشخصاتروانشناسى : مشخصات

فرهنگ جامع

Specifications

فرهنگ لغات عمومي
مشخصات
فرهنگ لغات رايانه
مشخصات
فرهنگ لغات الکترونيک
داده‌های فنّی
فرهنگ لغات عمران و معماري
مشخصات فنی
فرهنگ لغات روانشناسي
مشخصات

مدیریت :
buying by specifications
خرید با ذکر مشخصات

واژه های نزدیک