کاردک

ماله بنایی

مرهم گذاره ، قاشقک ، ابزار کارد مانندی با لبه های کند که برای ساختن خمیر و ضماد و گستردن مرهم ها روی پوست مورد استفاده قرار می گیرد

کاردک

کفگير، (طب) مرهم‌کش، کاردک مخصوص پهن کردن و ماليدن مرهم روي پارچه و زخم و غيره.

کفگير. طب مرهم کش.کاردک مخصوص پهن کردن و ماليدن مرهم روي پارچه و زخم و غيره

کفگير،(طب )مرهم کش ،کاردک مخصوص پهن کردن و ماليدن مرهم روى پارچه و زخم و غيرهمعمارى : ماله بنايىشيمى : اسپاتول

a turner with a narrow flexible blade(n)

Synonyms: spatula

Hypernyms: food turner turner

PartHolonyms: blade grip handgrip handle hold

a hand tool with a thin flexible blade used to mix or spread soft substances(n)

Synonyms: spatula

Hyponyms: palette knife putty knife slice

Hypernyms: hand tool

PartHolonyms: blade

A spatula is a broad, flat, flexible blade used to mix, spread and lift material including foods, drugs, plaster and paints.