کمپشت بودن

کمپشت بودن

(sparsity)تنکي ، کم پشتي ، پراکندگي ، تنک بودن .

sparsity تنکي . کم پشتي . پراکندگي . تنک بودن

)sparsity(تنکى ،کم پشتى ،پراکندگى ،تنک بودن

فرهنگ لغات عمومي
(‎sparsity) تنکی،کم پشتی،پراکندگی،تنک بودن.
فرهنگ لغات عمران و معماري
ایجاز

the property of being scanty or scattered; lacking denseness(n)

Synonyms: spareness sparseness sparsity thinness

Hypernyms: exiguity leanness meagerness meagreness poorness scantiness scantness

واژه های نزدیک