به شنیدن اطلاعات یک پورت سوئیچ در توسط یک کامپیوتر در زیر شبکه اسپن کردن شبکه میگویند
در این حالت کامپیوتری که اسپن میکند میتواند تمام اطلاعات را بشنود .

گسترده ، فاصله دو رویداد

دهانه

دهنه

فراخنا

وجب ، چشمه ، دهانه ، پهنا ، فاصله، اندازه ، فاصله بین نوک انگشت میانی دست راست و چپ موقعی که بازوها کاملا باز باشند

گستره

پل بستن ، تاق بستن .اندازه ، ظرفيت ، وجب ، يک‌وجب ، مدت معين ، فاصله معين ، وجب کردن ، اندازه گرفتن ،محدوده، گستردگي، پوشش .

اندازه.ظرفيت.وجب.يک وجب.مدت معين.فاصله معين .وجب کردن.اندازه گرفتن.پل بستن.تاق بستن

پل زدن روى رودخانه ،چشمه ،دهانه نظرى ،افسار،محدوده ،گستردگى ،پوشش ،ظرفيت ،يک وجب ،مدت معين ،فاصله معين ،وجب کردن ،اندازه گرفتن ،پل بستن ،تاق بستنعلوم مهندسى : جفتکامپيوتر : محدودهعمران : دهنهمعمارى : فاصله دو تکيه گاه تيرورزش : فاصله بين سوراخ گوى بولينگ براى شست و انگشتان ديگرعلوم نظامى : مهارعلوم دريايى : باراويز،مهار

the complete duration of something(n)

Synonyms: span

Hyponyms: attention span

Hypernyms: continuance duration

Examples: the job was finished in the span of an hour

to cover or extend over an area or time period(v)

Synonyms: cross span sweep traverse

Hypernyms: continue cover extend

Examples: Rivers traverse the valley floor The parking lot spans 3 acres The novel spans three centuries

the distance or interval between two points(n)

Synonyms: span

Hypernyms: distance

two items of the same kind(n)

Synonyms: brace couple couplet distich duad duet duo dyad pair span twain twosome yoke

Hyponyms: doubleton

Hypernyms: 2 deuce ii two

PartHolonyms: fellow mate

a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches)(n)

Synonyms: span

Hypernyms: linear measure linear unit

a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc.(n)

Synonyms: bridge span

Hyponyms: bailey bridge bateau bridge cantilever bridge cattle grid cattle guard covered bridge drawbridge floating bridge flyover footbridge lift bridge overcrossing overpass pedestrian bridge pontoon bridge rope bridge steel arch bridge suspension bridge toll bridge trestle bridge truss bridge viaduct

Hypernyms: construction structure

PartHolonyms: arch pier trestle

PartMeronyms: transit transportation transportation system

PartMeronyms: transit transportation transportation system

PartMeronyms: transit transportation transportation system

the act of sitting or standing astride(n)

Synonyms: span straddle

Hypernyms: motility motion move movement

PartHolonyms: call call option put put option

Span may refer to:

فرهنگ دارویی

بوسپانکس

موارد مصرف: اين دارو جهت كنترل اضطراب به كار می‌رود.
هشدار: در صورت عيب عملكرد كبد با احتياط فراوان مصرف شود.
عوارض: در صورت عيب عملكرد كبد با احتياط فراوان مصرف شود.
تداخل دارویی: اريترومايسين و ايتراكونازول متابوليسم بوسپيرون را كاهش داده و اثرات آن را افزايش مي‌دهند. مهاركنندگان مونوآمين اكسيداز موجب افزايش فشار خون در افرادي مي‌شوند كه تحت درمان با بوسپيرون هستند.
نکات: 1- هنگام رانندگي يا كار با ماشين‎آلاتي كه نياز به هوشياري دارند بايد احتياط گردد. 2- بايد توجه داشت كه براي شروع اثر ضداضطراب دارو،‌ حداقل يك يا دو هفته زمان لازم می‌باشد.

موارد مصرف: اين دارو جهت كنترل اضطراب به كار می‌رود.
هشدار: در صورت عيب عملكرد كبد با احتياط فراوان مصرف شود.
عوارض: در صورت عيب عملكرد كبد با احتياط فراوان مصرف شود.
تداخل دارویی: اريترومايسين و ايتراكونازول متابوليسم بوسپيرون را كاهش داده و اثرات آن را افزايش مي‌دهند. مهاركنندگان مونوآمين اكسيداز موجب افزايش فشار خون در افرادي مي‌شوند كه تحت درمان با بوسپيرون هستند.
نکات: 1- هنگام رانندگي يا كار با ماشين‎آلاتي كه نياز به هوشياري دارند بايد احتياط گردد. 2- بايد توجه داشت كه براي شروع اثر ضداضطراب دارو،‌ حداقل يك يا دو هفته زمان لازم می‌باشد.