بیل زنی

بیل زنی

فرهنگ لغات عمومي
بیل،بیلچه،بیل زدن،کندن
فرهنگ لغات عمران و معماري
بیلچه زنی

مهندسی عمران و معماری:
spading tool
بیلچه

واژه های نزدیک