حائل‌

فاصله نگهدار

فاصله دهنده

وادار

فاصله نگهدار

واشر واسطه

علوم مهندسى : جداکنندهشيمى : فضاگير

فرهنگ لغات عمومي
میله،ساقه بی برگ میوه دار
فرهنگ لغات رايانه
فاصله گذار
فرهنگ لغات الکترونيک
فاصله نگهدار
فرهنگ لغات عمران و معماري
فاصله‏گیر
فرهنگ لغات مکانيک
جداکننده
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
فاصله‌انداز، جداکننده، فاصله‌گیر، بوش، فاصله‌پرکن، لایی فلزی، واشر بین دو فلز
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
فضاگیر
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
فاصله‌انداز
فرهنگ لغات علوم پايه
فضاگیر

برق قدرت و مخابرات:
back spacer
تکمه برگشت
عمومی :
battery jar spacer
لایی ظرف باتری
برق قدرت و مخابرات:
battery jar spacer
لایی ظرف باتری

A spacer can refer to something used to separate two parts in an assembly.

واژه های نزدیک