فضا؛ فاصله 1. جهانی که از زمین تا فضای بدون انتها گسترش یافته است . 2. علامت چاپ نشدنی در دستگاه ماشی نویسی یا چاپگر .

محدوده‌

فضا

مکان

مسافت

فاصله

فضا ، وسعت ، جا ، فاصله ، مدت، حفره

(کلید) فاصله

حریم و فضا فوقانی ملك

فضا

درفضا جا دادن ، فاصله دادن ، فاصله داشتن . فضا ، وسعت ، مساحت ، جا ، فاصله ، مهلت ، فرصت ، مدت معين ، زمان کوتاه ، دوره،فضا، فاصله، فاصله‌گذاشتن .

فضا. وسعت.مساحت.جا. فاصله.مهلت.فرصت.مدت معين .زمان کوتاه.دوره.درفضا جا دادن.فاصله دادن .فاصله داشتن

محوطه ،فاصله مدت ،مکان ،ميدان ،وسعت ،مساحت ،مهلت ،فرصت ،مدت معين ،زمان کوتاه ،دوره ،درفضا جا دادن ،فاصله دادن ،فاصله داشتن ،فاصله گذاشتنعلوم مهندسى : مدتکامپيوتر : فاصلهعمران : فضاى خالىمعمارى : ميدانقانون ـ فقه : فضاروانشناسى : مکاننجوم : فضابازرگانى : فضاورزش : مکان ،فضاعلوم هوايى : فضاعلوم نظامى : صحن

the unlimited expanse in which everything is located(n)

Synonyms: infinite space

Hyponyms: absolute space mathematical space outer space phase space space topological space

Hypernyms: attribute

PartHolonyms: aerospace location

Examples: they tested his ability to locate objects in space the boundless regions of the infinite

place at intervals(v)

Synonyms: space

Hypernyms: lay place pose position put set

Examples: Space the interviews so that you have some time between the different candidates

an empty area (usually bounded in some way between things)(n)

Synonyms: space

Hyponyms: angle cavity compartment crenel crenelle emptiness enclosed space enclosure expanse gap hole natural enclosure opening pleural space pocket subarachnoid space swath vacancy vacuum void

Hypernyms: amorphous shape location

Examples: the architect left space in front of the building they stopped at an open space in the jungle the space between his teeth

an area reserved for some particular purpose(n)

Synonyms: space

Hyponyms: air space airspace crawl space crawlspace disc space disk space flies key no-parking zone paint parking space parking zone place seat separation terreplein workspace

Hypernyms: area country

Examples: the laboratory's floor space

any location outside the Earth's atmosphere(n)

Synonyms: outer space space

Hypernyms: infinite location space

PartHolonyms: deep space intergalactic space interplanetary space interstellar space

PartMeronyms: aerospace

PartMeronyms: aerospace

PartMeronyms: aerospace

Examples: the astronauts walked in outer space without a tether the first major milestone in space exploration was in 1957, when the USSR's Sputnik 1 orbited the Earth

a blank character used to separate successive words in writing or printing(n)

Synonyms: blank space

Hypernyms: character grapheme graphic symbol

Examples: he said the space is the most important character in the alphabet

the interval between two times(n)

Synonyms: distance space

Hypernyms: interval time interval

Examples: the distance from birth to death it all happened in the space of 10 minutes

a blank area(n)

Synonyms: blank space place space

Hyponyms: indent indentation indention indenture margin

Hypernyms: area expanse surface area

PartMeronyms: form

PartMeronyms: form

PartMeronyms: form

Examples: write your name in the space provided

one of the areas between or below or above the lines of a musical staff(n)

Synonyms: space

Hypernyms: area expanse surface area

PartMeronyms: musical notation staff stave

PartMeronyms: musical notation staff stave

PartMeronyms: musical notation staff stave

Examples: the spaces are the notes F-A-C-E

(printing) a block of type without a raised letter; used for spacing between words or sentences(n)

Synonyms: quad space

Hyponyms: hair space

Hypernyms: type

Space is a three-dimensional continuum containing positions and directions. In classical physics, physical space is often conceived in three linear dimensions. Modern physicists usually consider it, with time, to be part of a boundless four-dimensional continuum known as spacetime. The concept of space is considered to be of fundamental importance to an understanding of the physical universe. However, disagreement continues between philosophers over whether it is itself an entity, a relationship between entities, or part of a conceptual framework.