سلامت

سلامتی

خلوص

صحت

سلامت

تندرستي . صحت . درستي

تندرستى ،درستىمعمارى : صحت

فرهنگ لغات عمومي
تندرستی،صحت،درستی
فرهنگ لغات عمران و معماري
صحت
فرهنگ لغات مکانيک
سلامت
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
صحت

متالورژی:
cement soundness
سلامت سیمان

a state or condition free from damage or decay(n)

Synonyms: soundness

Hyponyms: airworthiness fitness seaworthiness

Hypernyms: condition status

Antonyms: unsoundness

the quality of being prudent and sensible(n)

Synonyms: soundness wisdom wiseness

Hyponyms: advisability reasonableness

Hypernyms: good goodness

Antonyms: unsoundness

the muscle tone of healthy tissue(n)

Synonyms: firmness soundness

Hypernyms: strength

Examples: his muscular firmness

Antonyms: unsoundness

In logic and deductive reasoning, an argument is sound if it is both valid in form and its premises are true. Soundness has a related meaning in mathematical logic, wherein a formal system of logic is sound if and only if every well-formed formula that can be proven in the system is logically valid with respect to the logical semantics of the system.