استحکام

ناب

سختی

استحکام

جمود ، استحکام ، استواري ، سختي ، سفتي .

جمود . استحکام . استواري . سختي . سفتي

تاب ،جمود،استحکام ،استوارى ،سختى ،سفتىمعمارى : استوارى

فرهنگ لغات عمومي
استحکام،استواری،سختی،سفتی،انجماد،جمود،یکپارچگی،متانت،جسم،حجم
فرهنگ لغات عمران و معماري
استحکام
فرهنگ لغات علوم سياسي
استحکام
فرهنگ لغات فلسفه
انسجام ، همبستگی ، پیوستگی
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
تاب

the consistency of a solid(n)

Synonyms: solidity solidness

Hyponyms: compactness impermeability impermeableness

Hypernyms: body consistence consistency eubstance

Antonyms: porosity porousness

state of having the interior filled with matter(n)

Synonyms: solidity

Hypernyms: fullness

Antonyms: hollowness

the quality of being solid and reliable financially or factually or morally(n)

Synonyms: solidity solidness

Hypernyms: dependability dependableness reliability reliableness

Examples: the solidity of the evidence worked in his favor the solidness of her faith gave her enduring hope

Solidity is a programming language for implementing smart contracts on various blockchain platforms, most notably, Ethereum. Solidity is licensed under GNU General Public License v3.0. Solidity was designed by Gavin Wood and developed by Christian Reitwiessner, Alex Beregszaszi, and several former Ethereum core contributors. Programs in Solidity run on Ethereum Virtual Machine or on compatible virtual machines.