پاشنه

( معماري ) پايه ستون ، برآمدگي پايه ستون وامثال آن .

پايه ستون يا مجسمه ،(معمارى )پايه ستون ،برامدگى پايه ستون وامثال انمعمارى : پاسنگ

فرهنگ لغات عمومي
پایه ستون یا مجسمه،پی دیوار
فرهنگ لغات عمران و معماري
پاستون

a plain plinth that supports a wall(n)

Synonyms: socle

Hypernyms: footstall pedestal plinth

Socle may refer to:

  • Socle (mathematics), an algebraic object generated by minimal subobjects or by an eigenspace of an automorphism
  • Socle (architecture), a plinth that supports a pedestal, statue, or column