چاه جذب کننده

چاه فاضلاب

چاه آبکش

چاه ابکش ،چاه فاضلابمعمارى : چاه جذب کننده

فرهنگ لغات عمومي
چاه آبکش،چاه فاضلاب،چاه جذب کننده
فرهنگ لغات عمران و معماري
چاه جذبی

واژه های نزدیک