بوران

دمه

کولاک برف

بوران ،کولاک برفمعمارى : دمه

فرهنگ لغات عمومي
بوران،کولاک برف،دمه
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
بوران

a storm with widespread snowfall accompanied by strong winds(n)

Synonyms: blizzard snowstorm

Hypernyms: storm violent storm

واژه های نزدیک