برفپهنه

برفپهنه

معمارى : برفپهنه

فرهنگ لغات عمومي
برفپهنه

a permanent wide expanse of snow(n)

Synonyms: snowfield

Hypernyms: champaign field plain

واژه های نزدیک