برفبارش

برفریزش

بارش برف

برفبارش

بارندگي برف

برف بارش ،بارندگى( برف)معمارى : برف ريزش

فرهنگ لغات عمومي
بارندگی (برف)

precipitation falling from clouds in the form of ice crystals(n)

Synonyms: snow snowfall

Hyponyms: flurry snow flurry whiteout

Hypernyms: downfall precipitation

PartHolonyms: flake snowflake

واژه های نزدیک