همواري‌ (در تدوين‌)

نرمی

نرمی

همواري، صافي .

همواري . صافي

هموارى ،صافىمعمارى : نرمىروانشناسى : هموارى

فرهنگ لغات عمومي
صافی،همواری،نرمی
فرهنگ لغات عمران و معماري
نرمی
فرهنگ لغات مکانيک
نرمی
فرهنگ لغات روانشناسي
همواری
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
نرمی

مهندسی صنایع:
depth of smoothness
عمق نرمی

a texture without roughness; smooth to the touch(n)

Synonyms: smoothness

Hyponyms: burnish fineness gloss glossiness polish powderiness silkiness sleekness slick slickness slip slipperiness

Hypernyms: texture

Examples: admiring the slim smoothness of her thighs some artists prefer the smoothness of a board

Antonyms: raggedness roughness

powerful and effective language(n)

Synonyms: eloquence fluency smoothness

Hypernyms: expressive style style

Examples: his eloquence attracted a large congregation fluency in spoken and written English is essential his oily smoothness concealed his guilt from the police

the quality of being bland and gracious or ingratiating in manner(n)

Synonyms: blandness smoothness suaveness suavity

Hypernyms: graciousness

the quality of having a level and even surface(n)

Synonyms: smoothness

Hypernyms: evenness invariability

Examples: the water was a glassy smoothness the weather system of the Pacific is determined by the uninterrupted smoothness of the ocean

the quality of being free from errors or interruptions(n)

Synonyms: smoothness

Hypernyms: effortlessness

Examples: the five-speed manual gearbox is smoothness personified

In mathematical analysis, the smoothness of a function is a property measured by the number, called differentiability class, of continuous derivatives it has over its domain.

واژه های نزدیک