برفاب

برفاب

پر کردن .لجن، گل وشل ، برفاب ، برف آبکي ،گل نرم ، دوغاب ، باچلپ وچلوپ شستن ، با دوغاب

لجن.گل وشل.برفاب.برف ابکي.گل نرم.دوغاب .باچلپ وچلوپ شستن.با دوغاب پر کردن

لجن ،گل وشل ،برفاب ،برف ابکى ،گل نرم ،باچلپ وچلوپ شستن ،با دوغاب پر کردنمعمارى : لجنعلوم هوايى : برف اب

فرهنگ لغات عمومي
برفاب،گل شل،روغن برای چرب کردن دگل های کشتی
فرهنگ لغات مکانيک
روغن ضد زنگ
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
روغن ضد زنگ فلزات
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
برفاب

مهندسی مکانیک:
slush box
جعبه دنده خودکار

partially melted snow(n)

Synonyms: slush

Hypernyms: h2o water

make a splashing sound(v)

Synonyms: slosh slush splash splosh

Hypernyms: go sound

Examples: water was splashing on the floor

spill or splash copiously or clumsily(v)

Synonyms: slosh slosh around slush slush around

Hypernyms: plash spatter splash splatter splosh swash

Examples: slosh paint all over the walls

Slush, also called slush ice, is a slurry mixture of small ice crystals and liquid water.

واژه های نزدیک