شیار بندی شده

شیاردار

شیاردار

قسمت سوم وگذشته tols

قسمت سوم و گذشتهslot

فرهنگ لغات عمومي
قسمت سوم و گذشته ‎slot
فرهنگ لغات مکانيک
شیاردار

متالورژی:
linear slotted lap joint
جوشکاری کام