شیبدار

شیبدار

فرهنگ لغات عمومي
سرازیری،سر بالایی،نشیب،شیب،دامنه،سینه کش،سرازیرشدن
فرهنگ لغات عمران و معماري
شیبدار

مهندسی عمران و معماری:
sloped connection
اتصال شیب‌دار

having an oblique or slanted direction(a)

Synonyms: aslant aslope diagonal slanted slanting sloped sloping

Similar: inclined

واژه های نزدیک