فرهنگ عمران

slope-deflection

شیب-افت

فرهنگ عمران

slope-deflection

ضریب زاویه تغییر مکان

فرهنگ عمران

slope-deflection

ضریب زاویه تغییر شکل

فرهنگ معماری

slope-deflection

شیب-افت