لاغری

باریکی

رعنایی

لاغری

باريکي . کمي

باريکى ،کمىعلوم هوايى : لاغرى

فرهنگ لغات عمومي
باریکی،کمی
فرهنگ لغات مکانيک
لاغری
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
لاغری

مهندسی عمران و معماری:
column slenderness parameter
پارامتر لاغری ستون
مهندسی عمران و معماری:
column slenderness parameters
پارامترهای لاغری ستون

the quality of being slight or inadequate(n)

Synonyms: slenderness

Hypernyms: deficiency inadequacy insufficiency

Examples: he knew the slenderness of my wallet the slenderness of the chances that anything would be done the slenderness of the evidence

relatively small dimension through an object as opposed to its length or width(n)

Synonyms: slenderness tenuity thinness

Hypernyms: dimension

Examples: the tenuity of a hair the thinness of a rope

Antonyms: thickness

the property of an attractively thin person(n)

Synonyms: slenderness slightness slimness

Hypernyms: leanness spareness thinness